دوره GRE

آزمون  GRE، مخفف Graduate Record Examinationبرای سنجش توانایی تحصیلی متقاضیان ادامه یادگیری در مراکز ملی معتبر سراسر دنیا میباشد.در این آزمون سه مهارت محاسبات ریاضی ، درک مطلب  و مقاله نویسی سنجییده میشود.

رایگان!